02/46 00 190

What we do

Контрол на достъп и работно време

 


Контрол на достъп и работно време за административни сгради
АСПА Инженеринг покрива високите изисквания за сигурност при контро­ла на достъпа на лица в обекти със специален режим, чрез проектиране и изграждане на високотехнологични, съв­ременни решения за контрол на достъп. Модулно разширяеми в мрежа, систе­мите позволяват отчетност за време и присъствие на работния състав, преглед на системата в реално време, автономна работа на сис­темата, памет със защита.

 

Основни модули на системите за Контрол на достъп за административни сгради са :